Как да защитим търговските си тайни?

Къде е уредена търговската тайна?

В България защитата на търговската тайна е уредена в Закона за защита на търговската тайна. В него се дава определение на търговска тайна, описва се кога е налице нарушение на търговската тайна и кога придобиването, използването и разкриването на търговска тайна е правомерно. Законът предвижда и реда за защита на притежателя на търговската тайна срещу неправомерно придобиване, използване и разкриване.

Специално внимание трябва да се обърне на това, че законът изрично изключва възможността за ограничаване на определени трудови права на работниците и служителите под претекст за запазване на търговската тайна. Така например работникът или служителят не може да бъде ограничаван да използва при който и да е бъдещ работодател добросъвестно придобитите в процеса на работата опит и умения. Това означава, че работодателят не може да поставя пред работника или служителя ограничения за започване на работа при друг работодател под предлог за запазване на търговска тайна.

Какво представлява търговската тайна?

Най-общо търговската тайна е информация, която притежава едновременно няколко определени от закона характеристики. Ето кои са те:

 • Информацията трябва да е по съдържанието си търговска или технологична информация или ноу-хау.
 • Информацията да представлява тайна, т. е. да не е общоизвестна или леснодостъпна за лица, които обичайно използват такъв вид информация. Например няма да е търговска тайна финансовата информация, извлечена от годишния финансов отчет на дружеството, обявен в Търговския регистър. Аналогично, всяка друга информация, която може да бъде извлечена или компилирана от множество различни публично достъпни регистри и бази данни (процес, наричан още „Разузнаване по открити източници“ или OSINT), също не може да бъде търговска тайна, тъй като съвкупността от елементите, които я формират, е общодостъпна.
 • Информацията има търговска стойност поради тайния си характер. Тази характеристика на търговската тайна предполага, че тя е свързана с търговската дейност на притежателя й. По този начин данни от личен характер, макар и да са защитени от закона, не представляват търговска тайна ако нямат отношение към търговската дейност на притежателя си.
 • Притежателят на информацията да е предприел мерки за запазването й в тайна. Този елемент е особено съществен, поради което ще го разгледаме по-нататък.

Примери за информация, представляваща търговска тайна.

Както видяхме по-горе търговска тайна може да бъде всяка непублична търговска, технологична информация или ноу-хау, която има търговска стойност и е защитена от притежателя си чрез определени мерки за защита. Ето някои примери за информация, която може да представлява търговска тайна:

 • Непублична финансова информация за търговеца;
 • Финансови анализи, бюджети, прогнози и предвиждания;
 • Планове за развитие;
 • Размер на трудовите и други видове възнаграждения на работещите в предприятието;
 • Списъци на клиенти и доставчици;
 • Вериги на доставки и участниците в тях;
 • Договори, споразумения, меморандуми и други, сключвани от предприятието;
 • Цени и други договорни условия;
 • Технологични процеси, начини и методи на производство;
 • Вътрешни правила и процедури;
 • Рецептурници;
 • Технически скици, схеми, чертежи и таблици;
 • Правила за поведение в предприятието;
 • Информация относно воденето на преговори и преддоговорни отношения.

Кога е налице нарушаване на търговската тайна?

Нарушаване на търговската тайна е налице, когато тя е придобита или се използва или разкрива неправомерно. Търговската тайна може да бъде придобита неправомерно, например чрез неправомерен достъп, присвояване или копиране на документи. От друга страна, правомерно придобитата информация може да бъде използвана или разкрита неправомерно. Характерен пример за това би било нарушаването на сключено споразумение за конфиденциалност.

Как защитаваме търговските си тайни?

Законът дава възможност на притежателя на търговската тайна да се защити срещу всяко неправомерно придобиване, използване или разкриване като предяви иск срещу нарушителя на търговската тайна. Може да се иска установяване на факта на нарушението, присъждане на обезщетение, преустановяване на използването или разкриването на търговската тайна, унищожаване на документи, съдържащи търговска тайна, забрана за пускане на пазара или предлагане на стоки или услуги, когато са предмет на нарушение или са станали възможни благодарение на неправомерното използване на търговска тайна.

Нека се върнем към началото

Да си припомним, че за да бъде защитена от закона, по отношение на информацията трябва да са предприети мерки за запазването й в тайна. Това изискване предполага, че притежателят на информацията трябва да е проявил активност. Ако той не е предприел мерки за запазването й в тайна, то тя не би могла да се третира като търговска тайна, а от там и да получи правна закрила срещу неправомерно придобиване, използване и разкриване. Какво означава това на практика? Притежателят на информацията трябва да е предприел съответните организационни и технически мерки за запазването й в тайна:

 • Организационни мерки: това означава, че притежателят на информацията е приел и внедрил в предприятието правила, с които е определен редът за създаване, достъп и използване на информация, която представлява търговска тайна;
 • Технически мерки: изразяват се в предприемане на мерки за техническа защита на информацията чрез ограничаване на достъпа до нея и регистриране на всеки извършен достъп.

Нашите услуги в защита на търговските ви тайни

Съдействаме на клиентите си да изградят цялостна система за защита на търговските си тайни, както и да гарантират правата си в случай на неправомерно придобиване, използване и разкриване на такава тайна. Ето част от услугите, които предлагаме:

 • Предварителен анализ и набелязване на информацията, която може да представлява търговска тайна за предприятието на клиента;
 • Изготвяне на вътрешни правила и процедури относно организационни и технически мерки за запазване на търговската тайна в предприятието;
 • Изготвяне на споразумения за конфиденцилност;
 • Участие и процесуално представителство в производства за нарушения на търговската тайна.

Ако имате допълнителни въпроси относно защитата на търговската тайна, моля свържете се с нас.

novelyx.bg