Имате въпроси?

Открийте отговорите тук

Често задавани въпроси

Защо ми е необходимо предварително проучване?

Предварителното проучване не е задължителна стъпка при регистрацията на марката Ви. Въпреки това, то ще Ви отговори дали марката съответства на законовите изисквания за регистрация и ще Ви даде представа за наличието на по-ранни марки, с които Вашата марка може да влезе в конфликт. Ето защо ние препоръчваме да пристъпите към регистрация на марката едва след като се запознаете с резултатите от предварителното проучване. То ще включва списък на някои от намерените по-ранни идентични и/или сходни марки за съответните стоки/услуги, както и правно становище относно изгледите за регистрация на марката.

Колко ще ми струва и как да платя?

1. Хонорар за предварително проучване:

– за марка по национален ред – 100 лв. (резултат до 3 работни дни);

– за марка на ЕС – 250 лв. (резултат до 3 работни дни).

2. Разноски за регистрация на търговска марка по национален ред пред Патентното ведомство на Република България:

Цената на услугата ни по регистрация на марка е 500 лв.
Държавните такси на Патентното ведомство за заявяване на марка, извършване на експертиза и издаване на свидетелство за регистрация са в размер на 570 лв. за заявка, включваща до 3 класа стоки/услуги и по 30 лв. за всеки следващ клас след третия.

По този начин в най-масовия случай (заявка, включваща до 3 клака стоки/услуги) общият размер на разноските ще бъде 1070 лв.

3. Цени и разноски за регистрация на марка на Европейския съюз:

Цената на услугата ни по регистрация на марка на Европейския съюз е 940 лв.
Таксата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е 850 Евро за заявка, включваща 1 клас стоки/услуги; 900 Евро за заявка, включваща 2 класа стоки/услуги и по 150 Евро за всеки следващ клас след втория.

Общата сума на разноските за регистрация на марка на ЕС за 1 клас стоки/услуги ще бъде 2600 лв.

4. Цената на услугата ни по наблюдение на търговска марка е 200 лв. на година.

Плащането на дължимите такси и разноски се извършва чрез банков превод. Плащането на държавните такси и таксите на EUIPO се извършва чрез банков превод като за целта ще получите подробни инструкции от нас.

Мога ли да използвам марката си без регистрация?

Краткият отговор е: да, но рискувате много! Защо не препоръчваме да правите това? Регистрацията е правното средство да си гарантирате „монопола“ върху марката и да забраните на всеки друг да я използва. Ако сте успели да наложите бранда си на пазара без да сте го защитили правно, рискувате други да се възползват от него като започнат да го използват или дори го регистрират на свое име. Макар българското право да дава известна закрила на нерегистрираните марки, които реално се използват в търговската дейност, тази закрила изисква преминаването през сложни, дълги и скъпи процедури.

Какви документи трябва да подготвя за регистрацията на марка?

Най-общо казано, от вас не се изисква да ни представяте някакви специални документи, които да трябва да си набавяте отделно. Цялата информация, която ни е нужна за регистрацията ще ни предоставите чрез надлежното попълване на онлайн формата ни за регистрация на марка. Все пак, ако марката ви е комбинирана и включва например лого или специален шрифт, ще трябва да ни изпратите файла със съответното изображение. Всичко останало е наша грижа!

Какви ангажименти имам след регистрацията на марката?
Обикновено, след подаването на заявка за регистрация, се налага притежателят на заявената или регистрирана марка да полага текущи грижи по защитата и поддържането й. В някои случаи трети лица биха могли да се противопоставят срещу регистрацията или използването на марката или да нарушат правата Ви като неин притежател. Ние можем да се заемем вместо вас с управлението и защитата на марката и представителството Ви пред съответните институции по регистрацията.  Не е възможно да се изброят всички дейности, които вашата марка може да изисква, но все пак ще посочим някои от най-важните:

– водене на кореспонденция с ведомствата по регистрация на марката, в т. ч. изпращане на молби, уточнения, възражения и др.;
– извършване на действия по защита на марката , чрез подаване на опозиции, искания за заличаване на марки, които нарушават вашите права и др.;
– представителство и защита пред ведомствата по регистрация и пред съдебните органи;
– вписване на промени за притежателя на марката;
– изготвяне и вписване на договори за разпореждане с правата върху марката – прехвърляне, лицензии и др.;
– защита пред трети лица, използващи без основание вашата марка;
– подновяване на марка.

Какъв вид регистрация на марка да си избера?

Можем да регистрираме вашата търговска марка в  Българското патентно ведомство (национална регистрация на марка). Тогава получавате защита на марката си на територията на България. Ако желаете марката ви да бъде защитена на територията на Европейския съюз, ние ще я регистрираме в специално създадената за тази цел европейска институция – Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост  (EUIPO). Можем да извършим международна регистрация на марката ви, като по този начин тя може да получи защита и в други, изрично посочени от вас държави, благодарение на международната система за регистрация на марки . Международната регистрация предполага вече да имате марка, която е регистрирана или поне заявена за регистрация по национален ред или като марка на Европейския съюз.

Колко време отнема?

Регистрацията на търговска марка по национален ред пред Патентното ведомство на Република България отнема между 5 и 7 месеца, а регистрацията на марка на Европейския съюз пред EUIPO – между 4 и 5 месеца. Посочените срокове важат в случай, че срещу заявката за регистрация не постъпят опозиции или възражения или не настъпят други усложнения в хода на процедурата.

Какво представлява наблюдението на марка и защо ми е необходимо?

Трети лица могат да заявят за регистрация марка, която е идентична или сходна с Вашата по-ранна марка. Използването на такава марка може да въведе потребителите в заблуждение относно произхода на съответните стоки или услуги и сериозно да намали отличителната способност на Вашата марка. Важно е да се знае, че в тези случаи българското Патентно ведомство и EUIPO няма да откажат служебно регистрацията на такава марка поради наличието на по-ранна марка, тъй като нямат такова правомощие. Поради това, притежателят на по-ранната марка следва сам да следи правата върху нея да не бъдат нарушени чрез регистрация на идентична или сходна по-късна марка. Чрез услугатаНаблюдение на марка ще получите защита именно в такива случаи, като нашите експерти ще проследяват периодично публикуваните заявки за регистрация на марки и своевременно ще Ви информират, в случай че бъде заявена марка в нарушение на правата Ви.

Имам спор с други лица, касаещ търговска марка. Как да постъпя?

Споровете относно права върху търговска марка могат да имат различно естество. Най-често се сбълскваме с необходимостта от подаване на опозиция срещу заявена търговска марка или от защита срещу подадена опозиция. Опозицията е правният инструмент, с който притежателят на по-ранна търговска марка може да се защити срещу регистрацията на по-късна идентична или сходна марка. Подаването на опозиция е обвързано със срокове, затова то е пряко свързано с наблюдението на марката, така че тези срокове да не бъдат пропуснати. В случай, че сте изправени пред производство по опозиция, ние ще Ви съдействаме както в правилната предварителна преценка и планиране на бъдещите правни действия, така и чрез представителство в самото произодство.

Какво представлява промишленият дизайн?

Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Дизайнът е практичен начин да защитите своите иновации, когато те касаят оригиналния външен вид на изделието или неговата опаковка.