Предварително проучване на марка

Необходимо ли ми е предварително проучване?

Краткият отговор е: да.

Краткият отговор е: да. А ето го и по-подробният:

Каква е целта на предварителното проучване?

Регистрираната марка дава право на притежателя й да забрани на всеки друг да използва идентична или сходна марка за идентични или сходни стоки и услуги. Притежателят на такава по-ранна марка може да се противопостави на последващата регистрация на идентична или сходна марка. Освен това може да предприеме редица други правни действия, включително да иска преустановяване на използването и да претендира за обезщетение. Ето защо е важно предварително да знаете в каква среда от евентуални идентични или сходни по-ранни марки ще попадне вашият знак след като подадете заявката си за регистрацията му като търговска марка. Наред с това законът съдържа някои ограничения и изисквания относно съдържанието на търговските марки. Това са т. нар. абсолютни основания за отказ за регистрация. Ако знакът ви не е съобразен с тези ограничения и изисквания, регистрацията му ще бъде отказана служебно от съответното ведомство. Предварителното проучване няма за цел да ви даде 100% отговор дали марката ви ще бъде регистрирана или отказана, а по-скоро да ви ориентира какви са рисковете тя да влезе в конфликт с по-ранни защитени права или да бъде отказана поради наличието на някое от абсолютните основания за отказ.

Какво включва услугата по предварително проучване?

Извършваме предварителното проучване въз основа на предоставената от вас информация относно марката, която желаете да защитите. След като сте попълнили и подали заявката си за предварително проучване и сте заплатили дължимата такса ние ще извършим за вас следните действия и ще ви изпратим резултатите от тях в срок от 3 работни дни:

  • Ще направим оценка и ще ви представим становището си за това дали знакът ви не попада под някое от абсолютните основания за отказ за регистрация, напр. ако няма отличителен характер или е чисто описателен.
  • Ще прегледаме заявката ви и въз основа на съдържащата се в нея информация ще идентифицираме в колко и в кои класове стоки/услуги попада вашата марка. Ако е необходимо ще се свържем с вас по имейл или по телефона за допълнителни уточнения.
  • Ще направим търсене за идентични или объркващо сходни по-ранни търговски марки в базите данни на марките, защитени на съответната територия. Така например за проучване с оглед регистрация на марка на ЕС проверяваме 27 различни ведомства по регистрация.
  • Ще изготвим списък от търговски марки, които според нас са идентични или объркващо сходни с марката, която желаете да защитите. В този списък ще се съдържат основни данни за тези марки като: съдържание на марката, ведомство по регистрация, класове стоки/услуги, за които марката е регистрирана, степен на сходство.
  • С оглед констатациите ни за наличието на идентични или объркващо сходни по-ранни марки ще ви дадем нашата оценка относно рисковете пред евентуалната регистрация на марката ви. Както посочихме по-горе, отговорът най-често няма бъде напълно еднозначен, а по-скоро ще съдържа процент вероятност за успех или неуспех.
  • Ще ви представим кратко правно становище и препоръка дали да предприемете регистрация на марката си, както и дали е необходимо да внесете в нея някои промени така че да увеличите шансовете за успешна регистрация.
  • След като ви изпратим документа, съдържащ резултатите от проучването и след като се запознаете с него ще имате възможност в телефонен разговор с нас да получите допълнителни разяснения и подробности относно резултатите от проучването.

Колко ще ми струва предварителното проучване?

Нека си припомним, че предварителното проучване е първа стъпка в процеса на регистрация на вашата търговска марка. Ще разполагате с резултатите от него преди да сте извършили всякакви други разходи по регистрацията. С други думи за сметка на сравнително малка сума ще знаете пред какви рискове, включително финансови, ще бъдете изправени в случай че продължите с процедурата по регистрация. Така например ако резултатите от проучването са неблагоприятни до степен, че да се откажете изцяло от избраната от вас марка (нека сме честни, има и такива случаи), то вие вече ще сте спестили сериозни финансови разходи, време и напразни усилия. А ето какви са хонорарите ни за предварително проучване:

  • Предварително проучване с оглед регистрация на марка по национален ред в България, обхващащо търсене в базите данни на 3 ведомства – 100 лв.
  • Предварително проучване с оглед регистрация на марка на Европейския съюз, обхващащо търсене в базите данни на 27 ведомства – 250 лв.
  • Предварително проучване с оглед регистрация на марка по национален ред в други държави по света – попитайте ни за оферта.