Наблюдение на търговска марка

Не позволявайте да ви „откраднат“ марката

на търговска марка

Наблюдение на търговска марка

Защо е необходимо наблюдение на марката ви?

Много клиенти остават изненадани, когато чуват от нас, че няма юридическа пречка да бъдат регистрирани по-късни марки, които да са идентични на тяхната марка. За повечето от тях това звучи парадоксално. Някои стигат дори до там да поставят под съмнение смисъла от регистрацията на марките си. За какво става въпрос? При регистрацията на марка пред Патентното ведомство на Република България и на марка на ЕС действа т. нар. „опозиционна система“. На практика това означава, че ведомството по регистрация не извършва проверка за наличието на по-ранни идентични или сходни марки и регистрира всяка марка, за която е подадена редовна заявка, заплатена е дължимата такса и не е налице някое от абсолютните основания за отказ на регистрация. По този начин бремето да се следи за подадени заявки за регистрация на идентични или объркващо сходни марки пада изцяло върху плещите на притежателите на вече регистрирани или заявени марки. Те са тези, които имат най-голям интерес да опазят марките си от копиране или „дублиране“. Способът за защита на правата на притежателите на по-ранни марки е подаване на опозиция срещу заявката за регистрация на идентична или объркващо сходна по-късна марка. Опозицията се подава в строго определен от закона времеви „прозорец“, който е три месеца от датата на публикуване на заявката за регистрация в бюлетина на съответното ведомство. От тук става ясно, че за да разберете за наличието на заявена конфликтна марка трябва да следите подадените заявки за регистрация. Услугата по наблюдение на търговска марка се състои именно в текущото проследяване и „алармиране“ на клиента в случай на подадена заявка за регистрация на потенциално конфликтна марка.

Какви са рисковете ако не извършвам наблюдение на марката си?

Както обяснихме по-горе марката ви е уязвима спрямо възможността да бъде регистрирана по-късна идентична или объркващо сходна марка. Независимо дали тази регистрация е извършена съзнателно или е резултат на съвпадение, тя ще даде възможност на притежателя на тази по-късна марка, поне за известен период от време, легитимно да я използва в търговската си дейност и да предлага стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана вашата марка. Това от своя страна може да доведе до обезценяване на марката ви или до сериозно увреждане на търговската ви репутация. Ако наличието на подобна регистрация е вече факт все пак законът ви дава възможност за защита. Тя се състои в подаването на искане за отмяна на регистрацията на тази по-късна марка. Тази процедура обаче отнема време, средства и ресурси, многократно надхвърлящи тези за наблюдение на марката ви и за подаване на опозиция. А освен това в хода на тази процедура притежателят на по-късната марка ще може да я използва поне до влизане в сила на решението за отмяна на регистрацията й. Тук дори няма да обсъждаме възможните усложнения, които могат да възникнат в хода на подобна процедура по отмяна на регистрация, особено ако срещу себе си имаме мотивиран и добре подготвен „противник“.

Какво включва услугата ни по наблюдение на търговска марка?

Услугата ни по наблюдение на търговска марка се предлага на базата на годишен абонамент и включва следните дейности в полза на вашата марка:

  • Текущо проследяване в базите данни на съответните ведомства на подадени заявки за регистрация на потенциално конфликтни марки.
  • Информиране на клиента по имейл в случай на констатирана заявка за регистрация на потенциално конфликтна марка.
  • Консултиране на клиента относно наличните юридически средства за закрила на правата му и свързаните с тях законови срокове. Предварително обсъждане на естеството на конкретния казус с цел набелязване на последващи действия.

Колко ще ми струва услугата по наблюдение на марка?

При предплащане на абонамент за наблюдение за срок от 2 години общата цена на услугата ни е 350 лв. Цената на услугата ни за едногодишен абонамент е 200 лв.

Ако имате допълнителни въпроси относно наблюдението на търговските ви марки не се колебайте да се свържете с нас!