Управление на търговска марка

Вашата марка е като жив организъм, понякога ще изисква вниманието ви

Управление на търговска марка

на търговска марка

Какво означава управление на марка?

Търговската марка е актив. Понякога може да бъде един от най-ценните активи на предприятието. За него обаче е необходимо да се полагат текущи грижи. Част от тези грижи са свързани с изпълнението на определени законови изисквания. Друга част касаят защитата, управлението и разпореждането с този актив по инициатива на притежателя.

Подновяване на търговската марка

Веднъж регистрирана марката ви е защитена за срок от 10 години считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Ако желаете да продължите закрилата й за следващ 10-годишен период трябва да подадете искане за подновяване. Искането за подновяване се подава на 10-тата година и се заплаща държавна такса за подновяване. Ако пропуснете срока ще имате на разположение допълнителен 6-месечен срок след изтичането на 10-тата година, но това ще ви коства по-висок размер на дължимата такса. Ако искате да ви съдействаме с подновяването на вашата търговска марка, свържете се с нас!

Задължения за поддържане на актуална информация относно марката

Законът изисква при промяна на някои данни относно притежателя на марката те да се вписват в Патентното ведомство. Следва да впишете промени в името или фирменото наименование на притежателя, на неговия адрес или на правноорганизационната му форма.

Действия по разпореждане с марката

Като всеки актив търговската марка може да бъде прехвърляна. Най-често прехвърлянето става чрез правна сделка, например договор за продажба. Възможно е обаче марката да промени притежателя си и чрез други способи, например чрез наследяване, прехвърляне на търговско предприятие или при преобразуване на търговски дружества. Независимо от основанието за прехвърляне то трябва да се впише в Патентното ведомство.

Марката като обект на особен залог

Можете да заложите притежавана от вас търговска марка за да обезпечите ваше задължение. В Патентното ведомство се вписват учредяването и заличаването на особения залог върху търговската марка.

Отстъпване на лицензии

Като притежател на марката можете да разрешите на трети лица използването й при определени условия. Най-често за използването на марката се уговаря заплащане на възнаграждение. Отстъпването на правото на използване на търговската марка се извършва чрез лицензионен договор в писмена форма. Лицензионният договор се вписва в Патентното ведомство.