Авторско право

Вашият творчески труд е защитен

Какво е авторско право?

Авторското право е правото, което възниква за създателя на дадено произведение по отношение на това произведение. Създателят на произведението се нарича автор. Правото възниква за автора от създаването на произведението. За да възникне авторско право то не е необходимо да бъде регистрирано някъде или признато по някакъв особен ред. Обект на авторско право могат да бъдат произведения на литературата, изкуството и науката. Произведението трябва да е резултат на творческата дейност на автора и да бъде обективирано по някакъв начин. Идеите сами по себе си, ако не са изразени в някаква обективна форма, не подлежат на защита от авторското право.

Кои произведения могат да бъдат обект на авторско право?

Всички резултати от творческата дейност на автора, изразени в някаква обективна форма, са обект на авторското право. Такива са например:

 • литературни произведения;
 • компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното и приложното изкуство;
 • произведения на архитектурата;
 • фотографии;
 • географски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни.

Както споменахме по-горе идеите и концепциите сами по себе си не са защитени от авторското право. Не възниква авторско право и по отношение на новини, факти, сведения и данни.

За кого възниква авторското право?

Правилото е, че авторското право възниква за лицето, в резултат на чийто творчески труд е създадено произведението. От това правило има някои изключения. Например правото върху компютърни програми и бази данни, ако са създадени в рамките на трудово правоотношение, възниква за работодателя, освен ако страните не са уговорили друго в трудовия договор. По отношение на други произведения, създадени в рамките на трудово правоотношение, правото възниква за автора, но работодателят има право да използва произведението без съгласието на автора и без заплащане на допълнително възнаграждение. Разбира се страните могат да уговорят и нещо друго в отклонение от това правило. Много важен от практическа гледна точка е въпросът за кого възниква авторското право върху произведение, създадено по поръчка. Става въпрос за договорите между възложител и изпълнител за създаване на определено произведение, например за написване на текст, създаване на дизайн на уеб сайт, написване на компютърна програма, провеждане на фотографска сесия или изработка на произведение на приложното изкуство. В тези случаи авторското право възниква за автора, т. е. за създателя на произведението, освен ако страните не са уговорили то да възниква за възложителя.

Какви права включва авторското право?

Авторското право предоставя на автора множество неимуществени и имуществени права. Най-съществените от тях са:

 • Правото да автора да бъде признат за такъв по отношение на произведението му и да иска произведението да бъде обозначено с името или псевдонима му;
 • Да променя произведението си, но и да се противопоставя на промени в него, извършвани от другиго;
 • Да реши дали и кога да разгласи произведението си или да спре да го използва;
 • Да използва сам произведението си или да разреши на други лица да го използват;
 • Да получи възнаграждение за всяко използване на произведението.

Колко време трае авторското право?

Общото правило е, че авторското право е защитено докато авторът е жив и 70 години след смъртта му. Така например авторското право върху произведенията на Иван Вазов е било защитено до 1991 г., а това на Елин Пелин до 2019 г. Авторското право, принадлежащо на наследниците на композитора и автор на множество музикални произведения на фолклорна тематика Дико Илиев, ще бъде защитено до 2055 г. Част от правата, включени в авторското право, са безсрочни и не се погасяват с времето. Такива са: правото авторът на произведението да бъде упоменаван и правото произведението да не бъде променяно.

Какво представляват правата, сродни на авторското?

Законът е предвидил защита на определени права, които не са авторски, но въпреки носителите им се ползват със закрила. Това са например:

 • правата на артистите-изпълнители върху техните изпълнения;
 • правата на продуцентите на звукозаписи върху техните звукозаписи;
 • правата на продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис;
 • правата на радио- и телевизионните организации върху собствените им програми.

Как е защитено авторското право?

Законът предвижда широки възможност за защита в случай на нарушения на авторското право. Тази защита е осигурена по гражданскоправен, административноправен и наказателноправен ред. Така например носителят на правото може чрез иск, предявен пред съд, да иска преустановяване на неправомерното използване на произведението, заплащане на обезщетение, изземване на неправомерно възпроизведени копия от произведението и др. Някои от нарушенията на авторското право представяват престъпления по Наказателния кодекс, и се преследват от прокуратурата.

Как можем да съдействаме за защитата на вашите авторски права?

Оказваме пълен набор от правни услуги във връзка със защитата и упражняването на вашите авторски права:

 • Предварителна диагностика на вашите права на интелектуална собственост;
 • Консултации относно управлението на авторските ви права;
 • Съдействие при отстъпване на правото на използване, изготвяне на договори за отстъпване на правото за използване, издателски договори, договори за възлагане на изработването на произведение и др.;
 • Съдействие в случаи на нарушения на авторските ви права, процесуално представителство.