Спорове

Защитаваме правата ви на интелектуална собственост

Спорове относно търговска марка

относно търговска марка

Споровете относно различни права на интелектуална собственост възникват често. Обикновено касаят правото на едно лице да регистрира или използва в дейността си даден обект на интелектуална собственост.

Спорове относно права върху търговска марка

Тези спорове могат да имат различно естество. Най-честите са свързани с оспорването на правото на едно лице да регистрира определена търговска марка. В такива случаи притежателят на по-ранни защитени от закона права има право да подаде т. нар. опозиция срещу заявена търговска. Опозицията е правният инструмент, с който притежателят на по-ранни права може да се защити срещу регистрацията на по-късна идентична или объркващо сходна марка, която е заявена за идентични или сходни стоки или услуги. Подаването на опозиция е обвързано със срокове, затова то е пряко свързано с наблюдението на марката, така че тези срокове да не бъдат пропуснати. В случай, че сте изправени пред производство по опозиция, ние ще Ви съдействаме както в правилната предварителна преценка и планиране на бъдещите правни действия, така и чрез представителство в самото производство. В случай, че е пропуснат срокът за подаване на опозиция, притежателят на по-ранни права все още има на разположение възможност да поиска заличаване на регистрацията на по-късната марка на същите основания, на които е могъл да подаде опозиция.

В други случаи споровете произтичат от претенции за преустановяване на ползването без основание на знак, който е идентичен или объркващо сходен с регистрирана търговска марка, както и за заплащане на обезщетение за неправомерното ползване на такъв знак. Този вид претенции се реализира по исков ред пред българските съдилища.

Споровете могат да касаят и случаи на нелоялна конкуренция, при които производството се развива по искане на засегнатата страна пред Комисията за защита на конкуренцията.

Спорове относно авторски права

В много случаи възникват спорове относно правото да се използва дадено произведение, защитено с авторско право. В такива случаи Законът за авторското право и сродните му права предоставя широк набор от правни средства в защита на автора на произведението. Сред тези средства са защитата по исков ред, административно-наказателната отговорност за нарушения на авторски права, а в някои случаи и наказателна отговорност в случаи на извършени престъпления срещу интелектуалната собственост.

Нашите услуги в случаи на спорове относно права на интелектуална собственост

Предоставяме пълен набор от услуги в защита на правата и интересите на клиентите ни в случаи на оспорени права на интелектуална собственост. По-конкретно можем да ви съдействаме за:

  • Проучване на казуси, свързани с възникнали спорове и даване на становище за начините и средствата за защита на правата ви;
  • Изготвяне на писма за преустановяване на нарушения, както и на отговори на такива писма;
  • Участие в преговори с цел постигане на извънсъдебно уреждане на спорове. Подготовка на споразумения за уреждане на спорове;
  • Участие в производства по опозиция и други спорни производства пред Патентното ведомство на Република България и Службата за интелектуална собственост на ЕС;
  • Участие и процесуално представителство в съдебни производства както пред българските съдилища, така и пред Съда на ЕС;
  • Участие в производства пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • Представителство пред административни органи и учреждения в производства по налагане на административни наказания;
  • Участие в производства за предприемане на мерки за защита от страна на митническите органи.