Промишлен дизайн

По външния вид посрещат…

Какво представлява промишленият дизайн?

Промишленият дизайн (наричан също така само „дизайн“) е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Дизайнът е практичен начин да защитите своите иновации, когато те касаят оригиналния външен вид на изделието или неговата опаковка.

Кой може да подаде заявка за регистрация на дизайн?

Законът защитава лицето, създало дизайна като му признава право на авторство върху него. По общо правило авторът на дизайна е лицето, което има право да го заяви за регистрация. В това отношение правото върху дизайн наподобява авторското право върху произведение. На практика най-чести са т. нар. „служебни дизайни“. Това са дизайни, които са създадени в рамките на трудово правоотношение или по договор за изработка (некоректно наречени в Закона за промишления дизайн „поръчка“). В тези случаи правото на заявяване принадлежи на работодателя или възложителя, но на автора се дължи възнаграждение.

Предимства на регистрацията на промишлен дизайн

Регистрацията на дизайн предоставя на притежателя му правото да го използва, да се разпорежда с него, както и да забрани на всяко трето лице да използва дизайна в търговската си дейност без съгласието на притежателя му. Процедурата по регистрация на дизайн пред Патентното ведомство на Република България и Службата за интелектуална собственост на ЕС е сравнително кратка и отнема между два и три месеца. За разлика от регистрацията на търговска марка липсва възможност за подаване на възражения или опозиции срещу регистрацията. Защитата на правата на трети лица срещу регистрацията е възможна едва след приключване на процедурата по регистрация. Лесната регистрация на промишлен дизайн има и обратна страна. А тя е, че интензивността на правната закрила на регистрирания дизайн не е особено голяма. Така например всяко лице може да поиска заличаване на регистрацията на даден дизайн ако той не притежава характеристиките новост и оригиналност или ако е обусловен единствено от техническата функция на продукта, към който е приложен.

Нашите услуги във връзка с регистрацията на промишлен дизайн:

  • Подготовка и подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн;
  • Участие в производства по защита на правата на притежателя на дизайн или защита срещу неоснователно регистриране на дизайн, включително производства по заличаване на регистрацията;
  • Прехвърляния и лицензии на права върху дизайн, обезпечения;
  • Процесуално представителство в искови производства по защита на правата върху дизайн.