Регистрация на търговска марка

България, ЕС и над 100 други държави

Регистрацията на марка - единственият начин за пълноценна юридическа закрила

Регистрация на търговска марка за

Регистрация на търговска марка за България и ЕС

Как протича процедурата по регистрация по национален ред и за марка на ЕС?

Процедурата по регистрация на марка започва с подаването на заявка пред съответното ведомство по регистрация и заплащането на дължимата държавна такса. Експерт на ведомството извършва проверки дали е заплатена дължимата такса, дали заявката отговаря на формалните изисквания и дали не са налице някои от т. нар. абсолютни основания за отказ на регистрация. Това са тъй наречените формална експертиза и експертиза по същество на заявката. Ако заявката е редовна и не е налице никое от абсолютните основания за отказ заявката се публикува в бюлетина на ведомството. От датата на публикацията започва да тече 3-месечен срок, в който притежатели на по-ранни права имат възможност да подадат т. нар. опозиция, в случай че намират заявената марка за идентична или сходна с тяхната по-ранна марка за идентични или сходни стоки и услуги. В същия срок всеки може да подаде и възражение срещу регистрацията на марката ако смята, че е налице някое от абсолютните основания за отказ на регистрация. Ако в посочения срок не постъпят опозиции или възражения се взема решение за регистрация и се издава свидетелство за регистрация. Патентното ведомство на Република България издава свидетелство за регистрация само ако е поискано и ако е заплатена държавната такса за издаването му. Регистрираните марки се вписват в съответния регистър на марките.

Колко време отнема процедурата по регистрация на марка?

Процедурата по регистрация на марка пред българското Патентно ведомство или на марка на ЕС е сравнително кратък процес. Така например при заплащане на дължимите такси едновременно с подаването на заявката цялата процедура отнема между 4 и 5 месеца. Но различни фактори могат да окажат неблагоприятно влияние върху продължителността на процедурата, като например:

  • забавеното плащане на таксите ще удължи процедурата с толкова време, с колкото е забавено плащането;
  • нередовност на заявката – в този случай ведомството ще даде указания за отстраняване на нередовностите и ще предостави срок за това;
  • подадени опозиции и възражения – в тези случаи решението за регистрация е в зависимост от изхода на производството по опозиция или по разглеждане на възражението.

Мога ли да подам заявката си за регистрация сам?

Разбира се, че това е възможно! Онлайн платформите на българското Патентно ведомство и на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) дават възможност за лесно подаване на заявка за регистрация онлайн. В този смисъл техническата манипулация по попълване и подаване на заявка не би представлявала проблем. Постигането на желания резултат обаче, а именно – надлежната юридическа защита на желаната марка, зависи от множество фактори и детайли, които трябва да бъдат отчетени при подготовката на заявката. Някои от тях са например правилният избор на марка и точното формулиране на стоките и услугите, за които ще се търси закрила. За да бъдат надлежно взети под внимание всички обстоятелства, относими към защитата на марката е необходимо съдействието на специалист в тази област. В тази връзка споделяме и практическото си наблюдение, че най-често използването на представители по индустриална собственост с опит и знания в тази сфера се оказва финансово по-ефективно, тъй като спестява на предприемача време и отклоняване на вниманието му в странична за бизнеса му дейност.

Колко ще ми струва регистрацията на марка?

Разноските по регистрация на марка по национален ред и на марка на ЕС значително се различават, тъй като е различен и териториалният обхват на защита на съответната марка. Държавните такси на Патентното ведомство за заявяване на марка и извършване на експертиза са в размер на 520 лв. за заявка, включваща до 3 класа стоки/услуги и по 30 лв. за всеки следващ клас след третия. Ако поискате издаване на свидетелство за регистрация за него се заплаща такса от 50 лв. Издаването на свидетелство може да бъде поискано още с подаването на заявката или впоследствие след като марката бъде регистрирана. Таксата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е 850 Евро за заявка, включваща 1 клас стоки/услуги; 900 Евро за заявка, включваща 2 класа стоки/услуги и по 150 Евро за всеки следващ клас след втория.

В кой момент се заплащат таксите за регистрация?

Таксата за регистрация на марка на ЕС се заплаща при подаване на заявката или в едномесечен срок от датата на заявяване. Ако този срок бъде пропуснат таксата все още ще може да бъде платена в следващия един допълнителен месец, но тогава за дата на подаване на заявката ще се счита датата, на която плащането е постъпило по сметката на EUIPO. Що се отнася до държавната такса на Патентното ведомство тя се заплаща при подаване на заявката или в двуседмичен срок от получаване на уведомление от Патентното ведомство, че за заявката се дължи заплащане на такса. И тук отново при пропускане на срока заявителят има на разположение още две допълнителни седмици, но тогава държавната такса се дължи в двоен размер. Както вече обсъдихме по-горе ранното заплащане на дължимите такси води до скъсяване на процедурата по регистрация. Ако желаете да ви окажем съдействие при регистрацията на вашата търговска марка не се колебайте да се свържете с нас!

на търговска марка

Международна регистрация на търговска марка

Мога ли да защитя марката си „за цял свят“?

Понякога чуваме този въпрос от наши клиенти. Радваме им се защото демонстрират амбиция и визионерство. След това обаче се налага малко да ги разочароваме. „За цял свят“ – на теория може, но на практика е много трудно, а и… ненужно. След това се налага да обясняваме, че регистрацията на марка е винаги териториална. Това означава, че всяка държава определя условията за защита на търговските марки под нейна юрисдикция. Но все пак съществува международна система, наречена Мадридска система за международна регистрация на марка, която улеснява процедурата по защита на търговската марка като дава възможност с една заявка да се получи защита на марката в множество юрисдикции, независимо от националните им особености. Международната регистрация е „втора стъпка“ или надграждане на вече съществуваща регистрация или подадена заявка за регистрация на марка по национален или регионален ред. Тази национална или регионална заявка или регистрация се нарича „базова“ заявка или регистрация. Международната заявка винаги се базира на налична базова заявка или регистрация. Процедурата по международна регистрация е сравнително сложна и продължителна като протича в няколко етапа. Характерна особеност на тази процедура е, че наличието на „международна регистрация“ и издадено свидетелство за такава регистрация все още не означава, че марката е защитена в държавите, които са посочени в международната заявка. Това е така, защото след международната регистрация всяка от посочените в международната заявка държави (или наддържавни обединения) има определен срок, който е между 6 и 18 месеца, за да приеме защитата на марката на своята територия или да откаже защита.

В колко държави мога да регистрирам марката си чрез международна заявка?

По настоящем в системата за международна регистрация на марка са се включили 129 държави, представляващи 80% от световната търговия. Въпреки това има държави и територии, които са извън системата за международна регистрация като защитата на търговска марка в тези държави или територии е възможна само по национален ред чрез подаване на заявка за регистрация директно пред съответното ведомство. Така например не са част от системата за международна регистрация държави като Саудитска Арабия и Република Южна Африка. Не е част от тази система и Тайван, тъй като островът не е международно признат като суверенна държава, отделна от Китайската народна република.

Колко струва международната регистрация на марка

Таксите за международна регистрация на марка са няколко вида и се заплащат към различни ведомства. Към ведомството по базовата регистрация на марката се заплаща такса за препращане на заявката към Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Тази организация е базирана в Женева, Швейцария и отговаря за администрирането на процедурите по международна регистрация. От своя страна СОИС събира таксата за международна регистрация, която най-общо се определя въз основа на няколко фактора като: вид на марката; брой на класовете стоки/услуги; държави, за които се търси закрила. Нека си послужим с един пример: ако марката ви е регистрирана по национален ред в Република България за 3 класа стоки и услуги и е изобразена в цветове, и желаете да я регистрирате по международен ред за САЩ, Китай и ЕС, то ще следва да заплатите следните такси (имайте предвид, че част от таксите често подлежат на промяна и сумата може да не е съвсем актуална):

  • 150 лв. – такса на Патентното ведомство на Република България за препращане на заявката за международна регистрация.
  • 3499 швейцарски франка – такса на СОИС за международна регистрация в посочените по-горе държави и наддържавни обединения.

Ако искате повече информация относно международната регистрация на марка или имате нужда от съдействие при регистрацията на вашата търговска марка не се колебайте да се свържете с нас!