Преди да започна регистрацията. 5 минути, които ще ви се отплатят богато.

Какво представлява търговската марка?

Марката е знак (дума, израз, символ, триизмерен предмет, и т. н.), който трябва да отличава вашите стоки и услуги от тези на други лица. Ето защо, както става ясно и от използваната дума, основното достойнство на вашата марка ще бъде нейната отличителност.

Какво трябва да знам при избора на търговска марка?

Познати са няколко вида марки според тяхната отличителна способност. С оглед на това те се степенуват от силни към слаби марки. След като се спрете на един или повече варианти на търговска марка, върнете се към този текст и се опитайте да определите в коя от групите попада вашата марка:

  • „Фантазирани или измислени“ марки. Състоят се от „измислени“, несъществуващи думи, които нямат определено значение, а служат единствено като търговска марка, например: Kodak за фотоапарати, Xerox за копирни машини или Росал за врати и части за врати. Този вид марки се ползват с най-голяма отличителна способност и „сила“ и обикновено получават най-добра защита, но и налагането им на пазара изисква най-много усилия и ресурси, тъй като самите те не носят никаква информация относно стоките или услугите, за които се използват.
  • „Произволни“ марки. Те се състоят от думи, които имат собствено значение в езика, но се използват за стоки или услуги, които нямат никаква връзка със значението на тези думи. Например: Apple за компютри или Царица Елена за хранителни стоки. Също се считат за „силни“ марки и могат да разчитат на защита.
  • „Подсказващи“ марки. Тези марки подсказват за определени качества или естеството на стоките или услугите, за които се използват, но без да ги описват директно. Потребителят следва да вложи известно въображение за да направи връзката между марката и стоката или услугата, за която тя се използва. Примери за такива марки са: Microsoft за компютърен софтуер, BASECAMP за търговия със спортни стоки или BLISSTOOL за метал детектори. Подсказващите марки подлежат на защита и изискват по-малко усилия и средства за налагането им на пазара, тъй като е по-лесно за потребителите да свържат марката със съответните стоки или услуги на нейния притежател.
  • Описателни марки са тези, които описват качествата, особеностите, съдържанието, предназначението или характеристиките на стоката или услугата, за която се използват. Такива знаци нямат отличителен характер, поради което не биха могли да получат каквато и да било защита. В тази категория би следвало да се причислят и т. нар. „генерични“ названия, т. е. думите, които пряко назовават съответната стока или услуга.

Ако ви предстои да започнете да използвате нова търговска марка за предлаганите от вас стоки и услуги, първият въпрос, на който трябва да си отговорите е

„Достатъчно отличителна ли е търговската ми марка?“

Преди всичко, законът забранява регистрация като търговска марка на знак, който няма отличителен характер. Това е така, тъй като този знак не може да изпълни основната цел на една търговска марка, а именно – да отличава вашите стоки и услуги от тези на другите участници на пазара.

Ето някои примери на знаци, които нямат отличителен характер, поради което не биха могли да бъдат регистрирани като търговска марка:

  • Знаци, които просто назовават или описват вашата стока или услуга или нейните вид, качества, предназначение или географски произход, или са тривиални думи, често асоциирани със съответната стока или услуга или лозунги с рекламно-хвалебствен характер (Рекламни послания), като например: изразът подматрачна рамка, който да се използва за… подматрачна рамка или думата Наслада за сладкарски изделия, или изразът „Гаранция за най-добра цена!“ за всякакви стоки/услуги.

Кои други знаци законът изключва от защита като търговска марка?

Други знаци са изключени от защитата на закона, тъй като изпълняват някаква обществена функция и никой не би могъл да има монопол върху използването им или биха могли да въведат в заблуждение потребителите. Например:

  • Гербове, знамена и символи на държави или международни организации;
  • Марки, включващи наименование или изображение на културни ценности, освен ако предварително не сте получили съгласие от компетентния орган. Примери за такива марки биха могли да бъдат знаци, включващи изображение на Мадарския конник или думата „Перперикон“.
  • Марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. Така например, не може да бъде регистрирана марка „трапезна вода Аква Дея“ за стоката „минерална вода“, тъй като става въпрос за два различни вида води, притежаващи различни качества.

Може ли марката ми да влезе в конфликт с по-ранни марки?

На следващо място следва да си отговорите на въпроса дали марката ви не е идентична или объркващо сходна с вече съществуваща по-ранна марка. В този случай, в зависимост от особеностите на съответното законодателство, ведомството, което разглежда заявката ви за регистрация ще откаже служебно регистрация на марката ви или ще даде възможност на притежателите на по-ранни идентични или объркващо сходни марки да възразят срещу регистрацията на вашата марка.

Ето защо, когато вземате решение да използвате даден знак за търговска марка на вашите стоки или услуги:

Не избирайте знак, който е идентичен или наподобява известна и разпознаваема марка, колкото и тя да ви харесва!

Ако марката, която сте си „харесали“ е достатъчно известна, не бихте могли да разчитате да защитите сходна марка дори и за стоки или услуги, които нямат нищо общо с тази известна марка. Така например, едва ли ще успеете да защитите марката “Pizza Hot” за заведения за хранене, нито пък марката BMW за стоката «детски колички».

Направете предварително проучване за марката си

и потърсете квалифициран съвет преди да пристъпите към подаване на заявка за регистрация.

Бъдете оригинални и иновативни!

Ако е необходимо, консултирайте се със специалисти в областта на брандинга и маркетинга и рекламата.

Винаги имайте предвид:

Добрият избор на марка може да способства за по-добрата разпознаваемост на вашите стоки или услуги на пазара, и обратното – неудачният избор може да осуети търговския успех дори на най-качествената стока или услуга!