Имам регистрирана търговска марка. Какво следва?

Успешно сте преминали процедурата по регистрация на търговската си марка и вече притежавате свидетелство за регистрация. Какво обаче трябва да знаете за да си гарантирате, че марката ви ще остане защитена и в бъдеще?

Вече имате регистрирана търговска марка. Това обаче все още не ви гарантира, че тя ще бъде надеждно защитена във всеки един момент в бъдеще.

Това е така, защото законът изисква марката да бъде реално използвана в търговската дейност.

С други думи, трябва да използвате марката си като я поставяте върху стоките, които предлагате на пазара или върху техните опаковки или да обозначавате услугите, за които е регистрирана, ако става въпрос за марка за услуга. Законът все пак предоставя на притежателя на марката „гратисен период“ от пет години от регистрацията, в който той трябва да започне използването на марката.

Какви ще са последиците от неизползване на търговската марка?

  • На първо място, ако не започнете да използвате марката в продължение на пет години след нейната регистрация или преустановите използването й в продължение на 5 последователни години, това ще даде право на всекиго да поиска отмяна на регистрацията й.
  • На следващо място, ако друг подаде заявка за регистрация на марка, която е идентична или объркващо сходна с вашата вече регистрирана търговска марка, не бихте могли успешно да се противопоставите на тази регистрация ако марката ви не е използвана през петте години, предхождащи публикацията на заявката за регистрация на по-късната марка.

Какво трябва да знам при използването на марката си за да съм сигурен, че тя ще бъде надлежно защитена?

  • Както споменахме по-горе, използването трябва да става чрез обозначаване на съответните стоки или услуги с вашата регистрирана търговска марка.
  • Използването на марката трябва да се извършва по търговски начин, т. е. целта на използването трябва да бъде да се създаде или поддържа пазарно присъствие на стоките или услугите, обозначавани със съответната марка. Не би се приело за реално използване например: поставянето на марката единствено върху рекламни или промоционални материали или сувенирни стоки или пък инцидентното или еднократно използване на марката не с търговски цели.
  • Марката трябва да се използва във вида, в който е регистрирана или във вид, който не се различава съществено от него. Това означава, че ако използвате марката като добавяте или отнемате съществени и отличителни елементи от регистрираната си марка, е твърде вероятно да се приеме, че марката, която реално използвате е различна от тази, която сте регистрирали.
  • Използването на марката трябва да бъде за стоките и услугите, за които е регистрирана. Това предполага внимателно обмисляне и планиране на списъка на стоките и услугите още преди подаването на заявката за регистрация. Неправилно или непълно изготвеният списък може да осуети защитата на марката ви още от самото начало.

Някои полезни съвети при използване на търговската марка

  • Редовно документирайте използването на марка си! Съхранявайте всички търговски документи, свързани с използването на марката. Не пропускайте да поставяте изображение на марката върху бланките на фактури, договори и други търговски книжа, които използвате. Фотографирайте стоките, върху които е поставена марката, като по възможност използвайте маркер за дата на фотографията.
  • Ако отпечатвате продуктови каталози, винаги отбелязвайте в тях годината и месеца на издаване.
  • Ако представяте стоките си чрез интернет сайт, уверете се, че архивните страници на сайта ви съдържат времеви маркер, така че да може да бъде идентифициран моментът, в който са създадени.
  • Използвайте марката си, така че да е ясно, че става въпрос за търговска марка, а не просто за наименование на самия продукт. Ако използвате марката като част от текст, направете така, че тя да се отличава визуално от останалия текст. Не използвайте словния елемент на марката в членувана форма, освен ако марката ви не е регистрирана именно по този начин.

Ето един пример:

Правилно: Неправилно:
Металдетекторът BLISSTOOL се отличава с високо качество, лесна потребителска настройка и минимална нужда от поддръжка. Блистулът се отличава с високо качество, лесна потребителска настройка и минимална нужда от поддръжка.
Ако тепърва ви предстои да регистрирате търговска марка, тези напътствия могат да ви бъдат от полза. Novelyx.bg