ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“

1. Възложител на услугата „Предварително проучване на търговска марка“ („услугата“ или „предварителното проучване“) е лицето, посочено като отправящо заявката за предварително проучване в онлайн формата за подаване на заявки на сайта www.novelyx.bg. Изпълнител на услугата е “2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС” ЕООД, гр. София, ЕИК 202658433, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Сердика”, ул. „Русалка” № 3.

2. Услугата се предоставя от Изпълнителя срещу заплащане на възнаграждение, чийто размер е обявен на сайта www.novelyx.bg, въз основа на подадена от Възложителя заявка и се състои от проучване за наличието или липсата на абсолютни основания за отказ за регистрация на посочената в заявката търговска марка и проучване за наличието на по-ранни идентични марки или марки с висока степен на сходство, което недвусмислено разкрива вероятност за объркване на потребителите. При проучването се извършва и сравнение на стоките/услугите, но единствено въз основа на данните, посочени от Възложителя в заявката за предварително проучване.

3. В резултат на проучването Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя кратка справка за резултатите от проучването, съдържаща и становището на Изпълнителя относно изгледите за регистрация на проучваната марка, както и препоръки за промени в съдържанието на марката с оглед подобряване на шансовете за регистрация.

4. В някои случаи, ако предварителното проучване не е достатъчно за да се вземе окончателно и обосновано решение относно съдържанието на знака, който да бъде заявен за регистрация като търговска марка, Изпълнителят може да препоръча на Възложителя извършването на допълнително предварително проучване преди подаване на заявката за регистрация. Ако Възложителят сключи с Изпълнителя договор за предоставяне на услуга по регистрация на търговската марка, допълнителното проучване по предходното изречение и препоръките за промени в знака, който ще бъде заявен за регистрация, ще бъдат направени в хода на подготовката на заявката за регистрация на търговска марка.

5. Ако заявката не съдържа достатъчно информация за извършване на пълноценно предварително проучване, Изпълнителят може да поиска от Възложителя да предостави допълнителна информация (напр. конкретизиране на стоките/услугите, за които ще се използва марката, уточняване на точното словно съдържание на марката, и т. н.). В тези случаи проучването ще се извърши след предоставянето на поисканата информация.

6. Справката, съдържаща резултатите от предварителното проучване, се изпраща на електронната поща, посочена от Възложителя в заявката за предварително проучване. Изпълнителят не отговаря за неполучена от Възложителя справка в резултат на неправилно посочен имейл адрес или поради случайно попадане на имейла на Изпълнителя в папката за нежелана поща на Възложителя.

7. Предварителното проучване се изготвя и изпраща на Възложителя в срока, обявен на сайта www.novelyx.bg съгласно избрания вид услуга. Срокът тече от датата, на която плащането е постъпило по сметката на Изпълнителя. В случаите по т. 5 от настоящите Общи условия срокът започва да тече от предоставянето на допълнително поисканата информация.

8. Становището, изразено от Изпълнителя относно проучваната търговска марка, по никакъв начин не го обвързва с благоприятен изход от евентуално бъдещо производство по регистрация на тази търговска марка и той не носи отговорност за постановени откази за регистрация, независимо от основанието за отказа.

9. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

10. Настоящите Общи условия са приети със заповед на управителя на “2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС” ЕООД и влизат в сила на 13 май 2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по предоставяне на услугата „Регистрация на търговска марка“, наричана по-долу „услугата“.

2. По смисъла на настоящите Общи условия:

„Възложител“ на услугата („Възложител“) е лицето, посочено като заявител в онлайн заявката за предоставяне на услугата или лицето, посочено като получател по фактурата, ако е различно от заявителя. Ако заявката за предоставяне на услугата не е направена онлайн а по някакъв друг начин, Възложител е лицето, посочено като такова в индивидуалния договор с Изпълнителя;

„Изпълнител“ на услугата („Изпълнител“) е “2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС” ЕООД, гр. София, ЕИК 202658433, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Сердика”, ул. „Русалка” № 3;

„Страни“, „Страните“ са Възложителят и Изпълнителят;

„Търговска марка“ или „Марка“ има значението, придадено от нормативните актове, уреждащи регистрацията на съответния знак;

„Ведомство по регистрация на търговската марка“ е Патентното ведомство на Република България при регистрация на търговска марка по национален ред или Европейската служба за интелектуална собственост при регистрация на марка на Европейския съюз;

Услугата „Регистрация на търговска марка“ или „Услугата“ има съдържанието, описано в т. 3 по-долу;

„Заявка за предоставяне на услуга по регистрация на търговска марка“ или „Заявката“ е онлайн форма, която може да бъде намерена на сайта на Изпълнителя www.novelyx.bg или във връзка (link), която е изпратена от Изпълнителя на Възложителя в хода на електронната комуникация между тях и чрез изпращането на която Възложителят отправя до Изпълнителя предложение за сключване на индивидуален договор за предоставяне на услугата „Регистрация на търговска марка“;

„Индивидуален договор“, освен ако не следва друго от контекста, е индивидуалното облигационно правоотношение между страните, което има за предмет предоставянето от страна на Изпълнителя, срещу заплащане на възнаграждение, на услугата „Регистрация на търговска марка“, възникнало въз основа на насрещните волеизявления на страните, направени по електронен път или по някой друг начин, описан в настоящите Общи условия.

3. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши услугата „Регистрация на търговска марка“, състояща се в следното:

– изготвяне и подаване на документи за регистрация на търговска марка, правата върху която ще принадлежат на Възложителя или на посочено от него трето лице;

– съпътстващи правни консултации и становища относно изискванията за регистрация на търговска марка, както и препоръки, касаещи съдържанието на марката и обхвата на защита;

– проследяване на целия процес по регистрация на търговската марка и водене на кореспонденция с ведомството по регистрация на търговската марка;

– информиране на Възложителя за действията, които следва да се предприемат в хода на регистрацията;

– получаване на книжа и документи от ведомството по регистрация на търговската марка;

– снабдяване на Възложителя със свидетелство за регистрация, когато такова се издава от ведомството по регистрация на търговската марка.

4. Услугата по т. 3 не включва дейности и участие на Изпълнителя в производства, различни от производството по регистрация на марката. За избягване на всяко съмнение, услугата не включва:

– участие на Изпълнителя в производства по опозиция и обжалване на решенията на компетентните органи в тези производства;

– участие на Изпълнителя в производства по отмяна и заличаване на регистрация на търговска марка;

– наблюдение на търговска марка;

– съдействие на Изпълнителя в случай на нарушаване на права върху търговска марка;

– изготвяне на заявка за международна регистрация на марката.

5. Възложителят предоставя услугите по т. 4 въз основа на отделен договор, сключен с Възложителя, като в тези случаи настоящите Общи условия не се прилагат.

6. Изпълнителят ще извърши услугата по т. 3 чрез следните представители по индустриална собственост: адв. Диляна Колева Гитева, вписана в регистъра на представителите по индустриална

собственост към Патентното ведомство на Република България под № 380 и в регистъра на професионалните представители по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Марки и дизайн на Общността) под № 59873 и адв. Ивайло Огнянов Ганчев, вписан в регистъра на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България под № 382 и в регистъра на професионалните представители по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Марки и дизайн на Общността) под № 58280.

II. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

7. За сключване на индивидуален договор между Възложителя и Изпълнителя е необходимо:

– Възложителят да попълни и подаде Заявката за предоставяне на услуга по регистрация на търговска марка;

– Възложителят да е приел настоящите Общи условия чрез съответното отбелязване в Заявката за предоставяне на услуга по регистрация на търговска марка;

– Изпълнителят да е приел Заявката за предоставяне на услуга по регистрация на търговска марка чрез изрично уведомление, изпратено до възложителя по електронна поща.

8. Възложителят следва да попълни изцяло и коректно всички задължителни полета на Заявката. В случай, че в Заявката липсва информация или предоставената информация е неточна, преди да приеме Заявката Изпълнителят може да поиска от Възложителя да допълни или коригира тази информация.

9. Индивидуалният договор между Възложителя и Изпълнителя се счита сключен от момента, в който Изпълнителят изпрати до Възложителя уведомление, че приема Заявката.

10. Страните могат да сключат индивидуален договор при настоящите Общи условия и по друг съгласуван между тях начин, като например предоставяне от Възложителя на цялата необходима за сключването на договора информация по електронна поща, на хартиен носител или в лична среща с представител на Изпълнителя, при условие, че Възложителят изрично заяви, че приема Общите условия. В тези случаи всички останали разпоредби на Общите условия се прилагат съответно.

III. ЦЕНИ, ТАКСИ, РАЗНОСКИ И ПЛАЩАНЕ

11. Цените за услугата „Регистрация на търговска марка“ се обявяват предварително от Изпълнителя на сайта www.novelyx.bg, в кореспонденцията с Възложителя, предхождаща сключването на индивидуален договор и в Заявката. Страните могат да договорят индивидуални цени, различни от обявените по описания в предходното изречение начин.

12. Разходите по извършването на обичайно необходимите действия във връзка с извършването на услугата, са за сметка на Изпълнителя. В цената на услугата, обявена по реда, посочен в т. 11 по-горе не са включени разходите за държавни и други такси на ведомството по регистрация на търговската марка, преводи на документи, такси за издаване на удостоверения, внасяне на депозити и пр. платени услуги на държавните и други органи и юрисдикции, дължими по изпълнение услугата, които са изцяло за сметка на Възложителя и се заплащат от него своевременно в указаните от съответните органи и/или от Изпълнителя срокове.

13. Възложителят заплаща цената на услугата по начина, избран от него при попълване на Заявката. За целта Изпълнителят осигурява техническа възможност за заплащане чрез банкова карта чрез сайта или посочва банкова сметка, по която да бъде преведена дължимата сума.

14. Индивидуалният договор между страните влиза в сила и поражда последици между тях след извършване на плащането. Когато плащането се извършва чрез банков превод, за дата на извършване на плащането се счита датата, на която сумата е постъпила по банковата сметка на Изпълнителя.

15. След извършване на плащането Изпълнителят издава на Възложителя данъчна фактура.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

16. Изпълнителят следва да подаде заявката за регистрация на търговската марка във ведомството по регистрация в срок до 5 (пет) работни дни считано от:

– получаване на плащането по т. 14 от настоящите Общи условия ако Възложителят е предоставил цялата поискана от Изпълнителя информация, необходима за изготвяне на заявката за регистрация на марката, или

– получаване на поисканата от Изпълнителя информация.

17. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя всички налични документи и данни, свързани с конкретните действия, които Изпълнителят следва да предприеме с оглед професионалното и качествено изпълнение на услугата, включително документи, данни и

информация, които Изпълнителят е поискал и преценил, че са необходими с оглед ефективната защита на интересите на Възложителя.

18. При забава на Възложителя да предостави необходимите данни и документи, както и при непълноти в предоставената информация и документи, Изпълнителят не отговаря за своевременното и качествено извършване на услугата, както и за евентуалните неблагоприятни последици за Възложителя.

19. Възложителят се задължава да заплати дължимото възнаграждение на Изпълнителя, като в противен случай не може да претендира за изпълнение от страна на Изпълнителя.

20. Изпълнителят се задължава:

20.1. да уведоми Възложителя своевременно и подробно за информацията и документите, които са необходими за извършване на услугата;

20.2. да извърши услугата професионално, добросъвестно, качествено и в срок, като при необходимост привлича външни експерти и подизпълнители, чиито възнаграждения се включват в цената на услугата;

20.3. да издава необходимите платежни и счетоводни документи, необходими на Възложителя за осчетоводяване на направените от него плащания по договора или такива, свързани с изпълнението му;

20.4. да не разпространява данните и информацията, предоставени му от Възложителя във връзка и по повод извършването на възложената му услуга.

V. ДЕКЛАРАЦИИ

21. Възложителят декларира, че е информиран за възможността трети лица с по-ранни права върху идентични или сходни марки да подадат опозиции срещу заявката за регистрация на търговската марка, в резултат на което регистрацията на марката може да бъде отказана или Възложителят да трябва да оттегли заявката си или да ограничи списъка на стоките/услугите, за които е заявена марката или да извърши други отстъпки. Възложителят декларира, че дава съгласието си изображение на марката му, заедно с фирмата/наименованието на заявителя/притежателя да бъдат публикувани на сайта на Изпълнителя или в съобщения, публикувани в профила на Изпълнителя в социалните мрежи. Възложителят декларира, че дава съгласието си да получава от Изпълнителя съобщения по електронна поща, свързани с услугите, предлагани от Изпълнителя.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

22. Всички спорове, породени от тези Общи условия и индивидуалните договори сключени въз основа на тях или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

23. Съобщенията и уведомленията между страните ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени на посочените по-долу адреси, или на посочените имейл адреси:

23.1. За Възложителя: адреса и имейл адреса за кореспонденция, посочени в Заявката;

23.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес – гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 36, ет. 1, ап. 1; имейл: ivaylo.ganchev@novelyx.bg, info@novelyx.bg.

24. В случай, че някоя от страните промени данните си за връзка с нея без да уведоми за това другата страна, всички съобщения ще се считат за валидно извършени ако са изпратени на посочените адреси и имейл адреси.

25. По всички неуговорени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети със заповед на управителя на “2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС” ЕООД от 09 май 2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“

Stay tuned